II.

A BOGYAY CSALÁD ÉVRENDEZETT FŐBB ESEMÉNYEI

1354-1901

 

- 1354.07.28.   R egeszta: II. p. Jacobi. I.Lajos király Kysmod-i Pete fia: Andrást és Kysmod-i Jakab fia: Jánost az akkor folyó hadjáratban teljesített szolgálataik fejében nyugtatja. Senki nem háborgathatja oket e hadjárat címén. Ilosvai Leusták nádor 1394. június 5-i tartalmi átírásában. ? Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy)

                        Kiadó: I. Lajos király, MOL „A Bogyay cs. Mohács, 1526 előtti családi oklevelei”Q46, DL 70397

 

- 1368.11.14.  Regeszta: Bulgáriában a Duna mellett Szörény várával szemben. 2. d. Briccii. I. Lajos király. Minthogy Kysmod-i Petew fia: András (districtus Challowkwz) résztvett a király által vezetett hadjáratban, a király meghagyja Pozsony megyének, hogy nevezett ratione birsagii et iudicii exercitualis ne háborgassák. Ilosvai Leusták nádor 1394. június 5-i tartalmi átírásában. - Regeszta forrása: OL regeszta (Komjáthy)

                       Kiadó: I. Lajos király , MOL „A Bogyay cs. Mohács, 1526 előtti családi oklevelei”Q46, DL 70397

 

- 1394.06.05.   Visegrád. Jolsvai Lesták ítéletlevele során ismertetvén az ügy előzményeit, s tartalmilag átírván I. Lajos király 1354.07.28-i, 1368.11.04-i, valamint a pozsonyi Káptalan 1330.07.01-i, 07.15-i, 1332. 09.06-i, 1334.06.18-i, 1335.06.30-i és 1631.03.07-i okleveleit, Mad és Kismad birtokokat madi Gergely fia Istvánnak, Miklós fia Miklósnak, Jakab fia Mihálynak, Mihály fia Domonkosnak, valamint kismodi András fia Istvánnak átad és nemesi címet ítél, adományoz.

                       Kiadó: Ilsvai Lesták nádor, MOL „A Bogyay cs. Mohács, 1526 előtti családi oklevelei”Q46, DL 70397

 

- 1405.03.27.  Buda. Zsigmond király, Marsall komáromi főispánnak és várnagynak megparancsolja, hogy a bogyai Kristófot, nemes urat szabadságaiban ne háborgassa.

                               MOL Codex Diplomacius

 

- 1412.06.08.  Buda. Zsigmond király meghagyja a komáromi várispánnak és várnagynak, hogy nagymadi és várbogyai János és Márton nemes urakat az öskai, gelléri, kulcsadi, bogyai, felső- és alsószakállasi (a komáromi várhoz tartozó) birtokos nemes urakat érdeklően – miután szabadalom leveleik elvesztek -, vizsgálatot tartson, s őket szabadságukban megtartsa.

                               MOL Codex Diplomacius

 

- 1420.09.03.  A vasvári káptalanság bizonyságlevele, hogy Zsigmond király kiküldésére a bogyai Simon és Fülöp, valamint ezek osztályos rokonai Középpaty helységben beiktatást nyertek.

                               MOL Codex Diplomacius

 

- 1453.05.18.  Regeszta: V. László király Naghmod-i Máté fiai: Bertalan és Márkus, foleg hadjáratokban szerzett érdemeikért, a Pozsony megyei (districus Challokwz) Naghmod-i birtokrészét néhai Naghmod-i Péter fia: Pálnak, amely az oklevélben leírt módon a királyra szállt, nevezetteknek adományozza. - Aljára nyomott, papírfelzetes pecsét. - A szöveg felett jobbra: commissio domini regis. Ugyanazzal a kézzel (más, mint az oklevél scriptoráé): commissio domini Regis domino Vlrico comite Cilie referente. .

                       Kiadó: V. László király, MOL „A Bogyay cs. Mohács, 1526 előtti családi oklevelei”Q46, DL 70403

                      Regeszta: A király Naghmod-i Máté fiainak: Bertalannak és Márknak adományozza a Pozsony megyei (Csallóköz districusbeli) Naghmod-i részbirtokát néhai Naghmod-i Péter fia: Pálnak. E birtokrész ui. azért, mert Pál apja: Péter meggyilkolta Naghmod-i András fia: Jánost, a királyra szállt. Az adomány kelte idején a megadományozottak ténylegesen használták a Naghmod-i részbirtokot. V. László most meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Naghmod-i Bertalant és Márkust iktassa be az említett birtokrészbe.

                      Kiadó: V. László király, MOL „A Bogyay cs. Mohács, 1526 előtti családi oklevelei”Q46, DL 70404

- 1453.06.17.   Regeszta: A király Naghmod-i Máté fiainak: Bertalannak és Márknak adományozza a Pozsony megyei (Csallóköz districusbeli) Naghmod-i részbirtokát néhai Naghmod-i Péter fia: Pálnak. E birtokrész ui. azért, mert Pál apja: Péter meggyilkolta Naghmod-i András fia: Jánost, a királyra szállt. Az adomány kelte idején a megadományozottak ténylegesen használták a Naghmod-i részbirtokot. V. László most meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy Naghmod-i Bertalant és Márkust iktassa be az említett birtokrészbe.

                      Kiadó: V. László király, MOL „A Bogyay cs. Mohács, 1526 előtti családi oklevelei”Q46, DL 70404

       

        

vissza                                 tovább

 

főoldal